หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย

– การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

– การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

– การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

– การรให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

หัวข้อ “หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ยกตัวอย่างเช่น

– ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) https://omc.roietmunicipal.go.th/prp2564/prp01.pdf

– ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก     การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม https://omc.roietmunicipal.go.th/prp2564/prp04.pdf

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  ยกตังอย่างเช่น

– ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) https://omc.roietmunicipal.go.th/prp2564/prp01.pdf

– ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม https://omc.roietmunicipal.go.th/prp2564/prp06.pdf

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ยกตัวอย่างเช่น

– ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น https://omc.roietmunicipal.go.th/prp2564/prp08.pdf

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ยกตัวอย่างเช่น

– ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม https://omc.roietmunicipal.go.th/prp2564/prp05.pdf

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ยกตัวอย่างเช่น

– ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์) https://omc.roietmunicipal.go.th/prp2564/prp01.pdf

– ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม https://omc.roietmunicipal.go.th/prp2564/prp05.pdf

– ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. … https://omc.roietmunicipal.go.th/prp2564/prp03.pdf