ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดัชนีรวม/ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และคู่มือ/ขั้นตอนการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  • แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูล
  • นำเสนอแผนให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้ความเห็นชอบ
  • สรุปผลการปฏิบัติตามแผน

เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

สถิติผู้มาใช้บริการ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ

การประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ