สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service.) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

ดาวน์โหลดเอกสาร