สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ(One stop service.) ประจำเดือนตุลาคม2565

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ(One stop service.) ประจำเดือนตุลาคม2565