สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ศูนย์บริการร่วมแบบเบร็ดเสร็จ (one stop service) ประจำเดือน เมษายน 2565

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ศูนย์บริการร่วมแบบเบร็ดเสร็จ (one stop service) ประจำเดือน เมษายน 2565