ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ถนนรัฐกิจไคลคลา ซอย 1

Published by Webmaster on