ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อที่ดิน จำนวน 2 ไร่ เพื่อขยายพื้นที่รองรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า

Published by Webmaster on