ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

o1. โครงสร้างองค์กร

o2. ข้อมูลผู้บริหาร

o3. อำนาจหน้าที่

o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5. ข้อมูลการติดต่อ

o6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

o7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8. Q&A

o9. Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

o10. แผนดำเนินงานประจำปี

o11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

o12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

o13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

o14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o17. E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

o20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o26. การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

o27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

o33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

o35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38. การเสริมสร้างหลักวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

o39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน