ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร

สถิติการให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีป้าย

ข้อมูลสถิติการอนุญาตก่อสร้าง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด