ประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2566

Published by พรสุดา สิงห์เจริญกิจ on

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2566 โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ นางอมรรัตน์ ยงรัตนกิจ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2566 จากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมอบป้ายรับรองมาตรฐานโรงอาหารในสถานคึกษากับโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 14 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง, โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม, โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ, โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร, โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า, โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน, โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย, โรงเรียนสตรีศึกษา, โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด, วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด, วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด, วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด มอบประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ที่ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียน อย.น้อย(PLUS)ระดับประเทศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2566 และร่วมบันทึกภาพพร้อมแสดงความยินดีกับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า ซึ่งได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”(รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ) ระหว่างสันที่ 14- 29 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน และพนักงานสังกัดเทศบาบเมืองร้อยเอ็ด ร่วมรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสระสิม(ชั้น1) ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด