ให้ใช้ระเบียบเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ว่าด้วยการขอใช้บริการรถกระเช้าไฟฟ้า พ.ศ.2544

Published by Webmaster on