ให้ใช้ระเบียบเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ว่าด้วยการขอใช้บริการเครื่องทดสอบคุณภาพวัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

Published by Webmaster on