ให้สัมภาษณ์เพื่อประกอบโครงการวิจัย เรื่อง การรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Published by ปลารัตน์ มูลเหล็ก on

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้สัมภาษณ์เพื่อประกอบโครงการวิจัย เรื่อง การรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้จัดทำโครงการวิจัยเรื่อง การรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะการกระทำความผิดเกี่ยวกับการรับสินบนที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประมีโชคชัยสำนักงานศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด