ให้การต้อนรับ นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, คณะผู้บริหารเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 15 คน ประกอบด้วย ประธานเครือข่ายสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่, ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและคณะ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนัก 3 โดย ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 3 ที่ปรึกษา และทีมงานของสำนัก 3 , ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน(ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อสำรวจและประเมินความพร้อมของพื้นที่เด็กเล่น(สนามเด็กเล่น, ลานกีฬา) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย และการจัดการพื้นที่สาธารณะเพื่อการออกกำลังกายสำหรับคนทุกวัยในชุมชน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. ชุมชนมั่นคงพัฒนา 2. ชุมชนพระอารามหลวง 3. ชุมชนวัดเหนือ เยี่ยมชมการจัดการศึกษาและเยี่ยมชมสนามวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) “โครงการสร้างสุขภาวะชุมชนเพื่อเมืองร้อยเอ็ดน่าอยู่สู่ความยั่งยืน” และเยี่ยมชมหอโหวด 101 ROI ET TOWER