ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการตามโครงการการพัฒนา “นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 8.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการตามโครงการการพัฒนา “นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง” รุ่นที่ 9 กลุ่มที่ 5 กลุ่มโปร่งใส ณ ห้องประชุมเพลินจิต เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมทั้งพาลงพื้นที่ตัวอย่างโครงการ ณ ชุมชนวัดเหนือ เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากประชนในชุมชน และพาเยี่ยมชม ห้อง CCTV และ หอโหวด 101 ณ หอโหวด 101