ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลปริก

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร, และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งได้ขอศึกษาดูงานเรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุ” ในโครงการสร้างค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน ให้กับผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาลและภาคีเครือข่ายร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาลและภาคีเครือข่ายร่วม และนำประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ และได้นำเยี่ยมชมหอโหวด 101 ณ หอโหวด 101