ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายพีรพงศ์ จุรีมาศ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย,นายวิทยา ตรีวิเศษ ,ว่าที่ ร.ท. อนันต์ เมาะราษี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด,หัวหน้าส่วนการบริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมาศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล ณ ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (One Stop Service)