ใบขออนุญาตฆ่าโค-สุกร

การขออนุญาตฆ่าโค – กระบือ – สุกร

                ผู้ที่ประสงค์นำโคหรือสุกรเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่และ เสีย ค่าธรรมเนียม ณ งานผลประโยชน์สำนักการคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามอัตราที่กำหนดดังนี้

                ค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์ (โค)

                         ค่าคำร้อง………………………………………..ตัวละ   1 บาท
                         ค่าขนเนื้อ……………………………………….ตัวละ 15 บาท
                         ค่าอุทิศสัตว์…………………………………….ตัวละ 10 บาท
                         ค่าตลาดสัตว์…………………………………..ตัวละ   5 บาท
                         ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์……………………..ตัวละ 15 บาท
                         ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์……………………..ตัวละ   3 บาท
                         ค่าอากรสัตว์…………………………………….ตัวละ 10 บาท

                                                                                     รวม 59 บาท/ตัว

                ค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์ (กระบือ)

                         ค่าคำร้อง……………………………………….ตัวละ   1 บาท
                         ค่าขนเนื้อ……………………………………….ตัวละ 15 บาท
                         ค่าอุทิศสัตว์…………………………………….ตัวละ 10 บาท
                         ค่าตลาดสัตว์…………………………………..ตัวละ  10 บาท
                         ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์……………………..ตัวละ 15 บาท
                         ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์……………………..ตัวละ   3 บาท
                         ค่าอากรสัตว์…………………………………….ตัวละ 10 บาท

                                                                                     รวม 64 บาท/ตัว

                ค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์ (สุกร)

                         ค่าคำร้อง……………………………………….ตัวละ   1 บาท
                         ค่าขนเนื้อ……………………………………….ตัวละ 15 บาท
                         ค่าอุทิศสัตว์…………………………………….ตัวละ 10 บาท
                         ค่าตลาดสัตว์…………………………………..ตัวละ    5 บาท
                         ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์……………………..ตัวละ 15 บาท
                         ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์……………………..ตัวละ   3 บาท
                         ค่าอากรสัตว์…………………………………….ตัวละ 10 บาท

                                                                                     รวม 59 บาท/ตัว