โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอก ระบบการศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลรักษาการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด , คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานราชการ สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วม เปิดโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 2564 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด