โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2564

Published by ผู้เขียน on

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่วิทยากรฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เด็กและเยาวชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพสาขาต่างๆ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด