โครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนเมษายน 2562 (10 เมษายน 2562)

Published by PR on

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร, คณะกรรมการชุมชน, อมส. และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย คุณแม่เนตร วารี อายุ 91 ปี ณ บ้านเลขที่ 557/4 ถ.ผดุงพานิช (ชุมชนพระอารามหลวง) และคุณแม่ประมวล รักสัตย์ อายุ 91 ปี ณ บ้านเลขที่ 1/15 ถ.กองพล 10 (ชุมชน บขส.) ตามโครงการสวัสดีประชากรอาวุโส ประจำเดือนเมษายน 2562