โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา

Published by ผู้เขียน on

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนงานราชการ ข้าราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุม เรื่อง โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด