โครงการรณรงค์ป้องกันและส่งเสริมการบริโภคสารไอโอดีนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562

Published by PR on

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการบริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู และนักเรียน ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและส่งเสริมการบริโภคสารไอโอดีนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้รับเกียรติวิทยากร โดย นางปิยวรรณ หาญเวช พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งจัดโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด