โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2566

Published by ปลารัตน์ มูลเหล็ก on

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมการให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ “โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2566” โดยมี นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, รองประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนการบริหาร, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, คณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และประสานหน่วยงานองค์กรและภาคเครือข่าย ค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชนร่วมวางแผน และส่งเสริมให้เกิดการร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีนายวีระศักดิ์ จรบุรมย์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมสระสิม(ชั้น2) ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด