โครงการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2562

Published by PR on

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้างประจำ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายบุญยัง ทองสุทธิ์ ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับฟังการบรรยายธรรมะ ในหัวข้อ “ธรรมะกับการทำงาน” และ “งานได้ผล คนเป็นสุข” โดย พระครูโพธิวีรคุณ เจ้าคณะอำเภอประทุมรัตต์ ณ ห้องประชุมสุททรเทพ (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด