โครงการป้องกันและควบคุมภาวะโภชนาการเกินในเด็กและเยาวชน เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2562

Published by PR on

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเมืองทอง (ชั้น 4) โรงแรมสาเกตนคร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายฉัตรชัย นวลเพ็ญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, สมาชิกสภาฯ, ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมเปิดการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ตามโครงการป้องกันและควบคุมภาวะโภชนาการเกินในเด็กและเยาวชน เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2562  โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีภาวะโภชนาการตามวัยและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งการอบรมในวันนี้ประกอบด้วย ครู และนักเรียน จำนวน 12 โรงเรียนรวมทั้งสิ้น 200 คน และได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด