โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2563

Published by PR on

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2563” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสมในชุมชน ให้มีประสิทธิพาพมากขึ้นและจะได้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานร้านชำคุณภาพ วิธีตรวจสอบเลขทะเบียนอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยใช้แอปลิเคชั่น(Google Form) ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล1เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด