โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ในเขตเทศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2564

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และผู้บริหารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ในเขตเทศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้สตรีที่มีอายุ ระหว่าง 30 – 60 ปี เห็นความสำคัญต่อการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รวมทั้งการค้นหาโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรก จึงเน้นการจัดบริการเชิงรุกให้สตรีได้เข้าถึงมากที่สุด เพื่อจะได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีและหายขาด สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล1 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด