แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ความคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

Published by Webmaster on