แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบแสดงผลภาพสำหรับห้องประชุมศูนย์บริการและส่งเสริมสุขภาพประชาชนสระสิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by Webmaster on

ดาวน์โหลดเอกสาร