แจ้งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

Published by Webmaster on