เปิดโครงการฝึกเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ อปพร. และเครือข่ายด้านการกู้ชีพกู้ภัย ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญยัง ทองสุทธิ์ ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ อปพร. และเครือข่ายด้านการกู้ชีพกู้ภัย ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางวราภรณ์ นวลเพ็ญ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ มีความรู้ เกิดทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการระงับเหตุ ที่รวดเร็ว คล่องตัว ทำงานเป็นทีม ประสานการทำงานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง, องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง, องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน, องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้ ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด