เปิดกิจกรรมการสร้างงานสร้างอาชีพยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มอาชีพทอผ้าขาวม้า ชุมชนท่านคร

Published by ผู้เขียน on

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เปิดกิจกรรมการสร้างงานสร้างอาชีพยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มอาชีพทอผ้าขาวม้า ชุมชนท่านคร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบทในช่วงสถานการณ์โควิด 19 เมืองร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)