เปิดการอบรม “โครงการส่งเสริมการตลาด ประจำปี 2563”

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผศ.(พิเศษ)ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการส่งเสริมการตลาด ประจำปี 2563” เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าใจแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและวิสัยทัศน์ในการบริหารงานตลาดให้ประสบผลสำเร็จ โดยมีกิจกรรมดำเนินการ 2 ลักษณะ คือ การฝึกอบรม วันที่ 24 มกราคม 2563 และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2563 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช