เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพศศึกษา

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00น.
ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพศศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยในวันนี้มีครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 8 โรงเรียนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ในการอบรมวิทยากรให้ความรู้เรื่องห้องเรียนวัยรุ่น,พรบ.วัยรุ่น และ คิดจะรักน่าจะรู้ โดยนางพวงเพชร นิลพันธุ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานส่งเสริมคุณภาพและฟื้นฟู กลุ่มงานเวชกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล1 (ศูนย์วัดเหนือ) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด