เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาธรรมนูญสุขภาพชุมชน”

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00น.
ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาธรรมนูญสุขภาพชุมชน” โดยในวันนี้มีการให้ความรู้โดยวิทยากรและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซักถามข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพตำบลในพื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำไปต่อยอดความรู้และพัฒนาชุมชนและองค์กรของผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป
ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนวัดเวฬุวัน จังหวัดร้อยเอ็ด