เปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารทะเบียนราษฎรฯ

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านกลาง สูติบัตร หรือมรณบัตร (กรณีมีสูติบัตร มรณบัตรตอน 1 ) ให้ยื่นคำร้องตามแบบพิมพ์ที่กำหนดต่อ นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ร้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนบ้านกลางแล้วแต่กรณี

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนตาย (กรณีสูติบัตร มรณบัตร ตอน 1 สูญหาย) ให้ยื่นคำร้องตามแบบพิมพ์ที่กำหนดต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่จัดทำทะเบียนคนเกิด หรือทะเบียนคนตายแล้วแต่กรณี ถ้าเอกสารราชการที่นำมาเป็นหลักฐานในการแก้ไขนั้นเชื่อถือได้ จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในทะเบียนราษฎรให้ แต่กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดงนายทะเบียนจะสอบสวน พยานหลักฐาน และหลักฐานดังกล่าวเชื่อถือได้นายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตจะสั่งนายทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรใหม่

การจำหน่ายชื่อ และรายการบุคคลออกจากทะเบียน  รายการบุคคลในทะเบียนบ้านเกินกว่าหนึ่งแห่ง หากเป็นกรณีที่เจ้าบ้านไม่ทราบว่าผู้มีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านเป็นใคร หรือไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด ให้ดำเนินการตามข้อ (2) หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง ได้แก่ บัตรประจำตัวเจ้าบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้านปรากฏแน่ชัดว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแค่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน

– บัตรประจำตัวเจ้าบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
– สอบสวนผู้ร้อง และสอบสวนบุคคลที่น่าเชื่อถือ
– หลักฐานอื่นเพิ่มเติม (ถ้ามี) คนสัญชาติไทย หรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศเจ้าบ้านมีความประสงค์จะขอจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน
– บัตรประจำตัวเจ้าบ้าน หรือผู้แจ้ง
– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
– หลักฐานการจดทะเบียนคนตาย (มรณบัตร) หรือหลักฐานการตายที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศนั้น ซึ่งได้แปลและ รับรองว่าถูกต้องโดยกระทรวงการต่างประเทศ