เข้าร่วมรับฟังการใช้โปรแกรม CU.TAXGO

Published by เบญจวรรณ อุ่นสมัย on

วันที่ ๕ พฤศจิกายน 2564 เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วย นางทิมาพร จันทรถง ผู้อำนวยการกองคลัง . พนักงานสังกัดกองคลังเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมรับฟังการใช้โปรแกรม CU.TAXGO โดยมี อาจารย์ จงรัก ปลอดเหตุ และคณะจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เพื่อนำเสนอการใช้งานโปรแกรมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนที่ภาษีและฝ่ายพัฒนารายได้กองคลังณ ห้องประชุมเพลินจิต ศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ