เข้าร่วมการประชุม ขออนุมัติหลักการออกแบบ ประมาณการงานปรังปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต
รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุม ขออนุมัติหลักการออกแบบ ประมาณการงานปรังปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน บริเวณถนนสุนทรเทพ(รอบบึงพลาญชัย) จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นผู้อุดหนุนงบประมาณด้านงานโยธา ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ ชั้น2 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด