ออกมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในชุมชนวัดเวฬุวัน

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายอาทิตย์ กฤตตาคม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายประสงค์ โพธิ์เนียม ผอ.กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในชุมชนวัดเวฬุวัน ราย นางวรรณวิไล บุญโทแสง จำนวนเงิน 3,000 บาท