อนุมัติกรอบคุณธรรมภายในการปฏิบัติหน้าที่ของงานตรวจสอบภายใน การปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายในและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563

Published by Webmaster on