หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Published by Webmaster on

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย

– การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

– การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

– การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

– การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569

https://roietmunicipal.go.th/roiet/wp-content/uploads/2023/03/29017_1_1678438885457.pdf

หัวข้อ “หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ยกตัวอย่างเช่น

– ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

https://roietmunicipal.go.th/roiet/wp-content/uploads/2023/03/prp01.pdf

– ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก     การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

https://roietmunicipal.go.th/roiet/wp-content/uploads/2023/03/prp04.pdf

– ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563

https://roietmunicipal.go.th/roiet/wp-content/uploads/2023/03/special.pdf

– ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565

https://roietmunicipal.go.th/roiet/wp-content/uploads/2023/03/28146_1_1664783319783.pdf

– ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566

https://roietmunicipal.go.th/roiet/wp-content/uploads/2023/03/28879_1_1676432810334_compressed.pdf

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  ยกตังอย่างเช่น

– ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)

https://roietmunicipal.go.th/roiet/wp-content/uploads/2023/03/prp01.pdf

– ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

https://roietmunicipal.go.th/roiet/wp-content/uploads/2023/03/prp06.pdf

– รายงานผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565

https://roietmunicipal.go.th/roiet/wp-content/uploads/2023/03/28852_1_1675916334162.pdf

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ยกตัวอย่างเช่น

– ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

https://roietmunicipal.go.th/roiet/wp-content/uploads/2023/03/prp08.pdf

– การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Learning) ของข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นบรรจุใหม่

https://roietmunicipal.go.th/roiet/wp-content/uploads/2023/03/Scan2023-03-14_135854_compressed.pdf

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ยกตัวอย่างเช่น

– ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม https://roietmunicipal.go.th/roiet/wp-content/uploads/2023/03/prp05.pdf

– ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

https://roietmunicipal.go.th/roiet/wp-content/uploads/2023/03/28974_1_1678161085200_compressed.pdf

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ยกตัวอย่างเช่น

– ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์) https://roietmunicipal.go.th/roiet/wp-content/uploads/2023/03/prp01.pdf

– ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม https://roietmunicipal.go.th/roiet/wp-content/uploads/2023/03/prp05.pdf

– ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. …

https://roietmunicipal.go.th/roiet/wp-content/uploads/2023/03/prp03.pdf

– ประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2564

https://roietmunicipal.go.th/roiet/wp-content/uploads/2023/03/82159_1.pdf

– ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

https://roietmunicipal.go.th/roiet/wp-content/uploads/2023/03/core_dispatch_317669_1_compressed.pdf