สำนักปลัดเทศบาล

วิสัยทัศน์ : สำนักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานแห่งคุณภาพ

การจัดการ   งานมีระบบ แผนงานดี มีระเบียบวินัย
บุคลากร       รู้หน้าที่ ทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ รักองค์กร มีความสุข มีน้ำใจรับใช้ประชาชน
การเงิน        ยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ประหยัด คุ้มค่า สามารถตรวจสอบได้
การพัสดุ      ลงทะเบียน ควบคุม เบิกจ่ายตามความเป็นจริง รายการเป็นปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การดำเนินงานที่สำคัญของสำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของสำนัก กอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาลเป็นส่วนราชการระดับสำนักมีวัตถุประสงค์ดังนี้
เพื่อให้การดำเนินงานด้านฝ่ายอำนวยการ ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ได้แก่ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคง และฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานการประชุมพิธีกร งานนิติกรรมสัญญาและงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน  และกลุ่มงานนิติการ โดยแบ่งหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

1.1  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 2. งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
 3. งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย
 4. งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
 5. งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 6. งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
 7. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
 8. งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอยรวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 2. งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
 3. งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
 4. งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
 5. งานมวลชนต่าง ๆ เช่น  การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน  ฯลฯ
 6. งานตรวจมาตราชั่ง ตวง วัด ตาม พรบ.มาตราช่าง ตวง วัด พ.ศ. 2542 รวมทั้งอำนาจในการให้คำรับรองเครื่องชั่ง ตวง วัด
 7. งานอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการ โรงแรม  และเล่นการพนัน
 8. งานออกใบสั่งการกระทำผิดตาม พรบ. จราจรทางบก  .. 2522
 9. งานเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.จราจรทางบก พ.. 2522 ข้อบัญญัติท้องถิ่น และพรบต่าง ๆ
 10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานธุรการ  งานเลขานุการคณะผู้บริหาร งานรัฐพิธี

  2.1  งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. งานสารบรรณของเทศบาล
  2. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
  3. งานประชุมสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  และพนักงานเทศบาล
  4. งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  5. งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
  6. งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
  7. งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ
  8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  2.2  งานเลขานุการผู้บริหาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
  2. งานในกิจการทั่วไปของคณะผู้บริหาร  เลขานายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  3. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  2.3 งานรัฐพิธี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. งานร่วมกิจกรรมในงานรัฐพิธีต่าง ๆ
  2. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  3. ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานธุรการ งานทะเบียนราษฎร  งานบัตรประจำตัวประชาชน

  3.1  งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ การร่างโต้ตอบหนังสือ ประมวลรายงาน ดูแลรักษาซ่อมแซมสถานที่ราชการ (สำนักทะเบียนท้องถิ่น)
  2. เก็บรักษาทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการทะเบียนราษฎร และหนังสืออื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. โต้ตอบหนังสือราชการที่สำคัญ รวมทั้งประกาศและคำสั่ง  หรือเรื่องลับของงานทะเบียนราษฎรตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. ตรวจสอบหนังสือราชการที่มาจากหน่วยงานอื่น ที่ขอความร่วมมือเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรก่อนนำเสนอหัวหน้างานทะเบียนฯ
  5. เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานตลอดทั้งการทำทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานทะเบียนราษฎร)
  6. เป็นเจ้าหน้าที่จัดทำ ตรวจสอบ  ควบคุมการจัดทำฎีกา  การเบิกจ่ายเงิน  การโอนเงินงบประมาณของงานทะเบียนราษฎร
  7. รวบรวมสถิติและการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของงานทะเบียนราษฎร
  8. รับผิดชอบการจัดทำรายงานสถิติต่าง ๆ และสรุปประเมินความพึงพอใจในการบริการงานประชาชนของงานทะเบียนราษฎร รายงานผู้บังคับบัญชา  และรายงานจังหวัดประจำทุกเดือน
  9. ช่วยงานสนับสนุนงานเลือกตั้ง
  10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  3.2  งานทะเบียนราษฎร   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
  2. งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
  3. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  3.3  งานบัตรประจำตัวประชาชน   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ทุกกรณี

  – บัตรครั้งแรก

  – บัตรหมดอายุ

  – บัตรหาย  หรือถูกทำลาย

  – แก้ไขรายการ  เช่น  เปลี่ยนชื่อตัว , เปลี่ยนชื่อสกุล

  – กรณีอื่น ๆ ตาม  พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน  พ.ศ.2526

  1. งานสถิติและรายบัตรประจำตัวประชาชน
  2. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  4.กลุ่มงานนิติการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงาน งานนิติกรรมสัญญา และงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

  4.1  งานนิติกรรมสัญญา   มีหน้าที่ดังนี้

  1. งานดำเนินการร่าง ตรวจ พิจารณา จัดทำนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ
  2. งานตีความ วินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมาย การให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. งานดำเนินการตามกฎหมาย เทศบัญญัติ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
  4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  4.2  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์    มีหน้าที่ดังนี้

  1. งานเกี่ยวกับการร้องทุกข์ การอุทธรณ์ การช่วยเหลือด้านกฎหมายต่างๆ
  2. งานสอบสวน สืบสวน พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัย การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
  3. งานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย
  4. งานดำเนินการตามกฎหมาย เทศบัญญัติ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
  5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายอง