สำนักปลัดเทศบาล

วิสัยทัศน์ : สำนักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานแห่งคุณภาพ

การจัดการ   งานมีระบบ แผนงานดี มีระเบียบวินัย
บุคลากร       รู้หน้าที่ ทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ รักองค์กร มีความสุข มีน้ำใจรับใช้ประชาชน
การเงิน        ยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ประหยัด คุ้มค่า สามารถตรวจสอบได้
การพัสดุ      ลงทะเบียน ควบคุม เบิกจ่ายตามความเป็นจริง รายการเป็นปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การดำเนินงานที่สำคัญของสำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของสำนัก กอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาลเป็นส่วนราชการระดับสำนักมีวัตถุประสงค์ดังนี้
เพื่อให้การดำเนินงานด้านฝ่ายอำนวยการ ได้แก่ งานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายปกครอง ได้แก่ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคง และฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานการประชุมและพิธีกร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย

1. ฝ่ายอำนวยการ
– งานการเจ้าหน้าที่
– งานควบคุมเทศพาณิชย์
– งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2. ฝ่ายปกครอง
– งานทะเบียนราษฎร
– งานบัตรประจำตัวประชาชน
– งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– งานรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคง

3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
– งานธุรการ
– งานเลขานุการผู้บริหาร
– งานรัฐพิธี

1. ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.1 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
(2) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
(3) งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
(4) งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติพนักงานและลูกจ้าง
(5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
(6) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
(7) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
(8) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษา และดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
(9) งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
(10) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
(11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานควบคุมเทศพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) การจัดตั้งเทศพาณิชย์
(2) การตรวจสอบ รายงาน ควบคุมและดูแลกิจการเทศพาณิชย์
(3) งานประสานงานเกี่ยวกับกิจการเทศพาณิชย์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) งานวิเคราะห์ปรับปรุงเทศพาณิชย์
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

2.1 งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์
(2) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
(3) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
(3) งานวิเคราะห์และพิารณาทำความเห็นสรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย
(4) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
(5) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(6) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
(7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(8) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(2) งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
(4) งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
(5) งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
(6) งานตรวจมาตราชั่ง ตวง วัด ตาม พรบ.มาตราช่าง ตวง วัด พ.ศ. 2542 รวมทั้งอำนาจในการให้คำรับรองเครื่องชั่ง ตวง วัด
(7) งานอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการ โรงแรม และเล่นการพนัน
(8) งานออกใบสั่งการกระทำผิดตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
(9) งานเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ข้อบัญญัติท้องถิ่น และ พรบ. ต่าง ๆ
(10) งานอื่นทีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ สารบรรณ งานเลขานุการคณะผู้บริหาร งานรัฐพิธี

3.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณของเทศบาล
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
(4) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
(5) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
(7) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(8) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
(9) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
(10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 งานเลขานุการผู้บริหาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
(2) งานในกิจการทั่วไปของคณะผู้บริหาร เลขานายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(3) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3 งานรัฐพิธี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานร่วมกิจกรรมในงานรัฐพิธีต่าง ๆ
(2) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย