สำนักการศึกษา


สำนักการศึกษา

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม โดยกำหนดจุดมุ่งหมายวางแผน เพื่อพัฒนาการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีกี่ปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป, ฝ่ายกิจการโรงเรียน, ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยและฝ่ายกิจกรรมเด็ก และเยาวชน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของงานธุรการ

1.1  งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานสารบรรณ
 2. งานดูแล  รักษา  จัดเตรียม  ประสานงาน  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 3. งานประสานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล  คณะเทศมนตรี  และพนักงานเทศบาล
 4. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 5. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
 6. งานรักษาความสะอาด  ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 7. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
 8. งานด้านการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 9. งานการประชาสัมพันธ์
 10. งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนเพิ่มเติม
 11. งานการลาพักผ่อนประจำปี  และการลาอื่นๆ
 12. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
 13. งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของสำนักการศึกษา  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน  การติดตามผลและการรายงาน
 14. งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2  งานการเงินและบัญชี   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่ายและสิ่งแทนตัวเงินการตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภททั้งในและนอกงบประมาณการลงบัญชี  ทำรายงานบัญชี
 2. งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณของกอง เช่น รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำงบประมาณ การทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
 3. งานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของสำนักการศึกษา
 4.   งานสวัสดิการต่าง ๆ
 5.   งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

1.3  งานงบประมาณและพัสดุ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. การขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ
 2. การจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ
 3. เก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐาน เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
 4. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2. หน่วยศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา
 2. งานจัดทำรายงานข้อมูลและการเผยแพร่เพื่อการศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบริการ
 3. งานการให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
 4. งานวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 5. งานส่งเสริมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 6. งานนิเทศการศึกษา
 7. งานพัฒนาหลักสูตร
 8. งานส่งเสริม และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 9. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
 10. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 11. งานทดสอบทางการศึกษา
 12. งานสารสนเทศทางการศึกษา
 13. งานส่งเสริมประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
 14. งานประสานงานดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 15. งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและให้บริการด้านวิชาการ
 16. งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ส่วนบริหารการศึกษา

3.1 ฝ่ายกิจการโรงเรียน แบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบ  คือ

3.1.1 งานกิจการโรงเรียน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล (จำนวนโรงเรียน, จำนวนอาคาร, ครู, นักเรียน)
 2. งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่างๆ ของโรงเรียน
 3. งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน
 4. งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
 5. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
 6. งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
 7. งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน                    
 8. งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา
 9. งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
 10. งานวิเคราะห์วิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม
 11. งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 12. งานติดตามแก้ไขปรับปรุง เสนอแนะแนวทางวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล
 13. งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ
 14. งานเกี่ยวกับทะเบียนประกาศนียบัตรและใบสุทธิ
 15. งานตรวจสอบสถานที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 16. งานแนะนำตักเตือนห้ามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมและรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาหรือนำตัวนักเรียนมาสอบสวน
 17. งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  3.1.2  งานวิชาการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. งานวางแผนกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน  วินิจฉัย  สั่งงาน  ประสานงานและตรวจสอบ  ควบคุมดำเนินงาน
  2. งานประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาทั้งด้านการบริหารและส่งเสริมทางด้านการบริหารทั่วไปและด้านวิชาการ
  3. งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  4. งานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา และการทดลองวิจัยทางด้านการศึกษา
  5. งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ
  6. งานเผยแพร่และแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ
  7. งานประสานงานในการดำเนินการศึกษากับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  8. งานจัดทำรายงานการศึกษาหรือวัดผลการศึกษาและสถิติของชั้นเรียน
  9. งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  3.2 กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา แบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบ  คือ

  3.2.1 งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

  1. วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาทุกระดับ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามฐานสมรรถนะของผู้เรียน
  2. ศึกษา ค้นคว้า เทคนิควิธีการจัดทำสื่อการศึกษา การจัดหาสื่อการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา มาใช้ในการพัฒนาการศึกษาในสังกัด
  3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อนํามาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
   ที่มีคุณภาพ
  4. ติดตาม ตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อมุ่งสู่คุณภาพการศึกษาที่กำหนดไว้ โดยนำกระบวนการ PDCA มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผล
  5. ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
  6. รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
  7. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทังหน่วยงานภายนอกและภายใน ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
  8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพ
  9. นำผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา มาเป็นฐานการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  10. งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  3.2.2 งานมาตรฐานการศึกษา

  1. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
  2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  3. พัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งเน้นมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถนะที่หลักสูตรกำหนด
  4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
  5. วิเคราะห์ วิจัย วางแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ โรงเรียนในสังกัด ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
  6. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อรับรองมาตรฐานและมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
  7. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับสถานศึกษา ในการวางแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
  8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  9. งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  4.1  ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  ดังนี้

  4.1.1 งานการศึกษานอกระบบ

  1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการศึกษานอกระบบ
  2. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนที่ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงตามความต้องการ
  3. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  4.1.2 งานการศึกษาตามอัธยาศัย

  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพื้นที่
  2. ส่งเสริมให้มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน ในเขตพื้นที่อย่างมีคุณภาพ
  3. ดำเนินงานตามนโยบายคณะบริหารสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
  4. สนับสนุนคณะบริหาร หอโหวด 101 ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
  5. ดำเนินการตามนโยบายผู้บริหาร ในการบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
  6. ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
  7. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้มีรายได้น้อยในเขตพื้นที่ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ
  8. ประสานงานเครือข่ายในการจัดฝึกอบรมส่งเสริมเตรียมให้แก่กลุ่มคนที่มีรายได้น้อย
  9. จัดทำกลุ่มส่งเสริมอาชีพขึ้นในเขตพื้นที่
  10. จัดฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
  11. ติดตามและประเมินผลของการดำเนินงานของกลุ่ม
  12. ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
  13. งานสภาเด็กและเยาวชน
  14. สนับสนุนให้มีห้องสมุดให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
  15. สนับสนุนงานห้องสมุดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  16. ประสานภาคีเครือข่ายในการจัดการห้องสมุดทั้งของเทศบาลและของหน่วยงานอื่น ให้มีประสิทธิภาพ
  17. จัดหาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ และจัดเก็บฐานข้อมูลไว้เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
  18. สนับสนุนแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ ทั้งของเทศบาลและหน่วยงานอื่น ให้เกิดความยั่งยืน
  19. สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม
  20. สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  21. ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
  22. ประสานงานเครือข่ายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
  23. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  4.2 ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้

  4.2.1 งานกีฬาและนันทนาการ

  1. งานส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการในทุกระดับ
  2. งานส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
  3. งานส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศรายการต่างๆ
  4. งานศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
  5. งานดูแลสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
  6. งานควบคุมตรวจสอบติดตามวัดผลประเมินผลด้านกีฬาและนันทนาการ
  7. งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  4.2.2 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

  1. งานพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
  2. งานส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนหรือโครงการตามนโยบายของรัฐ
  3. งานส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ
  4. งานลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี และลูกเสือชาวบ้าน
  5. งานส่งเสริมกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  6. งานศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
  7. งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของเด็กและเยาวชน
  8. งานควบคุมตรวจสอบติดตามวัดผลประเมินผลกิจกรรมเด็กและเยาวชน
  9. งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  10. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  4.3  กลุ่มงานส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้

  4.3.1 งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

  1. งานสำรวจการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้ งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
  2. งานส่งเสริมประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในเทศกาลต่างๆของท้องถิ่น
  3. งานส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินการพัฒนาองค์กรเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรม
  4. งานส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาด้านต่างๆ
  5. งานส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายของรัฐบาล
  6. งานส่งเสริมเผยแพร่หลักธรรมทางศาสนาแก่นักเรียน เยาวชน และประชาชน
  7. งานบูรณาการในการดำเนินงานงานศาสนาและวัฒนธรรมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  8. งานศาสนพิธีของจังหวัด
  9. งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาและศาสนสถาน
  10. งานดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมศาสนสถาน
  11. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  12. งานอุดหนุนองค์กรและหน่วยงานเผยแพร่และจัดกิจกรรมทางศาสนา
  13. การติดต่อประสานงานกับชุมชน สถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  14. งานควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล ประเมินผล เกี่ยวกับงานส่งเสริมศาสนาและ วัฒนธรรม
  15. งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  4.3.2 งานส่งเสริมศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  1. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้งานส่งเสริมศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  2. งานสนับสนุนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. งานบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. งานส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. งานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของรัฐ
  6. งานด้านลิขสิทธิ์ภูมิปัญญา หรือมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
  7. งานส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุกระดับ
  8. งานสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  9. งานพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่และดำรงรักษาซึ่งศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  10. งานประชุม อบรม พัฒนา เกี่ยวกับงานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  11. งานประสานงานจัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ และแผนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  12. การติดต่อประสานงานกับชุมชน สถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  13. งานควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล ประเมินผล เกี่ยวกับศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  14. งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย