สำนักการศึกษา


สำนักการศึกษา

เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ ฝ่ายบริหารการศึกษา และฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาศาสนาวัฒนธรรม

1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– งานสารบรรณ
– งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
– งานประสานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
– งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
– งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
– งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
– งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
– งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
– งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
– งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
– งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
– งานสวัสดิการต่าง ๆ
– งานด้านการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
– งานการประชาสัมพันธ์
– งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามผลและการรายงาน
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานนิเทศการศึกษา งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ

2.1 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดและไม่สังกัดสถานศึกษา
– เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
– ดำเนินการทางวินัย
– ดูแลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
– การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา
– การกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและลูกจ้าง
– การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
– การพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน และทัศนศึกษา
– การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานบริหารโรงเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล (จำนวนโรงเรียน, จำนวนอาคาร, ครู ,นักเรียน)
– งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
– งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน
– งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน
– งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
– งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
– งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน
– งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา
– งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
– งานวิเคราะห์วิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม
– งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
– งานติดตามแก้ไขปรับปรุง เสนอแนะแนวทางวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล
– งานลูกเสือ-ยุวกาชาด และเนตรนารี
– งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ
– งานเกี่ยวกับทะเบียนประกาศนียบัตรและใบสุทธิ
– งานตรวจสอบสถานที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
– งานแนะนำตักเตือนห้ามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมแล้วรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาหรือนำตัวนักเรียนมาสอบสวน
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 งานบริหารวิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– งานวางแผนกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน วินิจฉัย สั่งงาน ประสานงานและ ตรวจสอบ ควบคุมดำเนินงาน
– งานประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาทั้งด้านการบริหารและส่งเสริมทางด้านการบริหารทั่วไปและด้านวิชาการ
– งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
– งานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา และการทดลองวิจัยทางด้านการศึกษา
– งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ
– งานเผยแพร่และแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ
– งานประสานงานในการดำเนินการศึกษากับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– งานจัดทำรายงานการศึกษาหรือวัดผลการศึกษาและสถิติของชั้นเรียน
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4 งานนิเทศการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
– งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
– งานวิจัยการศึกษา
– งานพัฒนาหลักสูตร
– งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการ
– งานเขียนเอกสาร ตำรา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
– งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา
– งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและให้บริการทางด้านวิชาการ
– งานการวัดผล ประเมินผลการศึกษา
– งานประสานงานดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.5 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่ายและสิ่งแทนตัวเงิน การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภททั้งในและนอกงบประมาณ การลงบัญชี ทำรายงานบัญชี
– งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณของกอง เช่นรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำงบประมาณ การทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
– งานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของกอง
– งานเกี่ยวกับการทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตามแบบและวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น จัดทำแผนสรุปยอดเงินงบประมาณ อัตราเงินเดือนที่ขอถือจ่ายประจำปี การจัดทำบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนเพิ่มระหว่างปี หรือเงินเพิ่มทุกกรณี การสรุปยอดจำนวนอัตราเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น ตามมติคณะรัฐมนตรี การจัดทำสถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล การจัดทำสถิติประกอบบัญชีถือจ่ายประจำปี ซึ่งแสดงจำนวนโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน และครู

2.6 งานพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– การขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ
– การจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ
– เก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐาน เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ

3. ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาศาสนาวัฒนธรรม มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการศึกษานอกโรงเรียน งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานอนุรักษ์โบราณสถาน งานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

3.1 งานการศึกษานอกโรงเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– งานสำรวจ รวบรวมข้อมูลสิถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน
– งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ
– งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป
– งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่
– งานควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผล การวัดผล และการประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
– งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน
– งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน
– งานชุมชนต่าง ๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม
– งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
– งานบริการด้านวิชาการอื่น ๆ
– งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3 งานอนุรักษ์โบราณสถาน มีหน้าที่
– งานสำรวจแหล่งโบราณสถาน จัดทำทะเบียนประวัติ
– งานควบคุม ตรวจสอบสภาพโบราณสถานภายในเขตเทศบาล
– บำรุงรักษา และดูแลโบราณสถานตามระเบียบวิธีการที่กรมศิลปากรกำหนด
– งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

3.4 งานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
– งานควบคุมและรักษามาตรฐานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
– งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทางด้านวิชาการ
– งานให้บริการและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
– งานกิจกรรมและนิทรรศการของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
– งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย