สัมมนาและเผยแพร่แนวคิด”เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน” ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด”เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน” ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน เพื่อขยายผลและต่อยอดสู่การเป็นเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำต่อไป ณห้องประชุมสันติสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด