สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การทุจริตและระดับความเสี่ยงต่อการกระทำการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาค 4

Published by ปลารัตน์ มูลเหล็ก on

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การทุจริตและระดับความเสี่ยงต่อการกระทำการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาค 4 โดยมี นายวิทยา ตรีวิเศษ รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นางสาวกรชนก ยุคะลัง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมการให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบ/กระบวนการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับความเสี่ยงของการกระทำการทุจริตของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาค 4 อันน่าจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันการทุจริต และสามารถบริหารงานที่โปร่งใส่ได้ ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ SMART ROOM (ชั้น2) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด