ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 7 เมษายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมองร้อยเอ็ด ได้รับการสนับสนุน face shield จาก คลีนิครักษ์ฟัน จำนวน 200 ชุด หน่วยงานละ100ชุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้สวมใส่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรค covid 19