วิสัยทัศน์และภารกิจ

บ้านเมืองน่าอยู่ หมายถึง บ้านเมืองมีภูมิทัศน์สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสิ่งแวดล้อมดี มีบริการขั้นพื้นฐานทั้งสาธารณูปการอย่าง เพียงพอให้สังคมชุมชนเกิดความสามัคคี มีส่วนร่วมในการ ทำงานและรับผิดชอบชุมชนตนเองมากขึ้น รวมทั้งเป็นสังคม ปลอดยาเสพติด
ผู้คนน่ารัก หมายถึง ประชาชนมีการศึกษาและสุขภาพอนามัยดีทั้งร่างกายและจิตใจ ประพฤติตนตามคำสอนของศาสนา มีจิตใจโอบอ้อมอารี และมี คุณธรรม ตลอดจนปฏิบัติตนตามกฎ กติกาและระเบียบของสังคม
ฟูมฟักตำนานเมือง หมายถึง อนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ประวัติความเป็นมาของเมืองร้อยเอ็ด เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาสืบต่อและหวงแหนต่อไป
ลือเลื่องวัฒนธรรม หมายถึง การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้ คงอยู่สืบไป ตลอดจนการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น