ลงพื้นทีดูการดำเนินการแก้ปัญหาชุมชนแออัดในพื้นที่คูเมือง

Published by ผู้เขียน on

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำโดย ฝ่ายพัฒนาชุมชนนำทีมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาเมือง ลงพื้นทีดูการดำเนินการแก้ปัญหาชุมชนแออัดในพื้นที่คูเมือง กำแพงเมืองร้อยเอ็ด และพื้นที่สาธารณประโยชน์สระแก้ว เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเมืองตามแนวนโยบายของท่าน ส.ส.อนุรักษ์ จุรีมาศ ณ บริเวณ พื้นที่คลองคูเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด