ร่างประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์จำหน่ายอาหารอินทรีย์และสินค้าพื้นเมือง ตลาดหายโศรก ก่อสร้างอาคารขนาด 22X23 เมตร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by Webmaster on